پای پرانتزی

پای پرانتزی

·         ژنوواروم (Genu Varum )

در حالت طبیعی با زانوهای صاف زمانی که قوزک پا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، نباید فاصله چندانی بین زانوها وجود داشته باشد. اگر به دلیلی فاصله بین زانو هاوجود داشته باشد. اگر به دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد پای پرانتزی اطلاق میگردد اندام تحتانی بصورت دو پرانتز() در کنار هم دیده میشود و یکی ازمشکلات شایع مفصل زانواست . عارضه خفیف زانوی پرانتزی در 2-3 سال اول زندگی شایع است. اغلب به دلیل رشد و تحرک کودکان و عموما تا قبل از مدرسه رفع میشود.

·         علل زانوی پرانتزی :

·         چاقی

·         زود راه افتادن کودک

·         شکستگی سطوح مفصلی و یا شکستگی در بالا و پایین مفصل

·         استفاده از پوشک زیاد برای کودک

·         کوتاهی عضلات نیم وتری ونیم غشایی

·         ضعف عضله دو سر رانی

·         پارگی رباط جانبی خارجی زانو

·         نرمی استخوان

·         زمینه ارثی

·         آرتروز

·         ضربات وارد به صفحات رشد زانو

·         عوارض ناشی از زانوی پرانتزی

·         راه رفتن غیر طبیعی

·         افزایش آسیب پذیری مفصل

·         کوتاهی قد

·         انحراف طرفی ستون مهره ها

·         درد

·         تمرینات اصلاحی برای زانوی پرانتزی

·         باقسمت داخلی پا پنج متر راه بروید.

·         بایستید یک گام بردارید و با خم کردن و صاف کردن متناوب زانوها حرکت فنری شکل به پاهای خود بدهید تا در پشت پاها احساس کشدیدگی کنید.

·         پاها را به اندازه عرض سینه باز کرده تنه را از پهلو به یک طف خم و کف دست را روی قسمت بیرونی زانو قرار دهید و کمی فشار دهید.

·         بایستسد با یک پا خود را بکشید و قوزک داخلی آن را روی له میز با ارتفاع مناسب قرار دهید و در حالی که زانو خم میشود دستها را به زمین برسانید.